23
Kasım
2010

Ana Sözleşme

BİRİNCİ BÖLÜM

 
KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
 
KURULUŞ:
Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, merkezleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen konut yapı
kooperatifleri tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli,
sınırlı sorumlu bir Kooperatifler Birliği kurulmuştur.
 
TÜZELKİŞİLİĞİN  KAZANILMASI  VE  ANASÖZLEŞME  DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 2- Birlik ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce Birlik namına iş ve işlem
yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler ku-
ruluştaki usule tabidir.
 
ÜNVAN:
Madde 3- Birliğin ünvanı Sınırlı Sorumlu ERYAMAN GÜZELKENT KONUT ÜRETİM Yapı Kooperatifleri
Birliği'dir.
KISA ADI ERYAMAN-KOOP
 
MERKEZ:
Madde 4- Birliğin merkezi ANKARA'dır.
 
ÇALIŞMA BÖLGESİ:
Madde 5- Birliğin çalışma bölgesi ANKARA il sınırlandır.
 
SÜRE:
Madde 6- Birliğin süresi 30 yıldır.
 
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 7- Birliğin amacı, ortak kooperatiflerin, konut üretimine yönelik çalışmalarına öncülük etmek, ortak
çıkarlarını korumak, yerleşim sonrasında ortakların temel gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli tesisleri
kurmak ve işletmek, yerleşim bölgelerinin ağaçlandırılması çalışmalarında bulunmak, ortak kooperatiflerin
hesap ve işlemlerini denetlemek ve kentleşmenin sağlıklı oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
Bu amaçla Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:
1. Ortak kooperatiflerin gereksinmeleri oranında konut alanları (Arsa) satın alıp bu alanları parsellere bölerek
altyapı, plan proje ve maliyet hesapları hazırlamak, bu amaçla teknik büro ve kadroları kurmak.
2. Ortak kooperatif adına konut elemanları ile inşaat malzemelerini toptan temin etmek, bu alanlarda
gerektiğinde yatırıma yönelmek,
 
 

Ana Sözleşme Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...