15
Kasım
2010

Amaç ve Aktiviteler

Eryaman-Koop’un amacı, ortak kooperatiflerin, konut üretimine yönelik çalışmalarına öncülük etmek, ortak çıkarlarını korumak, yerleşim sonrasında ortakların temel gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, yerleşim bölgelerinin ağaçlandırılması çalışmalarında bulunmak, ortak kooperatiflerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kentleşmenin sağlıklı oluşumuna katkıda bulunmaktır.

Eryaman-Koop’un bu amaçla faaliyet alanları şöyledir:

1. Ortak Kooperatiflerin gereksinimleri oranında konut alanları (Arsa) satın alıp bu alanları parsellere bölerek, plan proje ve maliyet hesapları hazırlamak, bu amaçla teknik büro ve kadroları kurmak,

2. Ortak kooperatif adına konut elemanları ile inşaat malzemelerini toptan temin etmek, bu alanlarda gerektiğinde yatırıma yönelmek,

3. Ortak kooperatiflerin yararlanacaklarıtip projeler hazırlamak, bu projelerin denetimini yapmak,

4. Konutların üretiminde kooperatifler adına yüklenici firma ya da firmalara gerektiğinde kefil olmak, gerektiğinde konut üretimini yüklenerek bu amaçla düzenlemeler yapmak, tesis ve makinaları satın almak ya da yaptırmak,

5. Kooperatiflerin kendi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunmak, kredilerin amaca uygun kullanılmasını sağlayıcı önlemler almak,

6. Yurt içinde temin edilemeyen araç-gereç ve makinaların dış alımını yapmak,

7. Toplu kullanım alanlarının düzenlenmesi, okul, kreş cami, oyun ve eğlence yapıları ile alış-veriş merkezlerinin yapım ve kullanımı konularında belediye ve ilgili kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,

8. Ortak kooperatiflerin muhasebesini tutmak, çalışma, hesap ve işlemlerini denetlemek, idari konularda kooperatiflere yardımcı olmak,

9. Konut Kooperatifleri Merkez Birliğine ortak olmak,

10. Kurulması halinde kooperatifler bankasına ortak olmak,

11. Ortak kooperatiflerin yöneticileri, personel ve ortaklarının eğitimi amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak,

12. Ortak kooperatiflerin çalışmalarının düzenli ve uyumlu olmasını sağlayacak yönetmelikler hazırlamak,

13. 1163 sayılı kanunun 42/6 maddesi hükmü uyarınca, menkul ve gayrimenkul almak, ortak kooperatflerine satmak, ipotek işlemleri yapmak, irtifak, intifa, şufa, vefa ve iştira hakları tesis etmek,

14. Ortak kooperatiflerin ortaklarının yerleşim sonrasında ortaya çıkacak temel gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

15. Yerleşim bölgelerinde gerekli ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak,

16. Ortak kooperatiflerin inşaatlarının kontrollük hizmetlerini yürütmek,

17. Gerektiğinde ortakları ve personel için yardım fonları oluşturmak, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

(Eryaman-Koop Ana Sözleşme Madde 7)